Powrót

√ Sporządzanie i przedstawianie właścicielowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
√ Bieżące informowanie właściciela firmy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ich usunięcia.
√ Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
√ Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki bhp.
√ Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.
√ Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.
√ Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.
√ Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny bhp.
√ Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.
√ Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.

 

√ Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami.

 

√ Współpraca z organami PIS, PIP oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.

 

√ Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.

 

√ Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp.

 

√ Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.

 

√ Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.

 

√ Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego

 

√ Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

√ Udział w komisji przekazującej do użytkowania nowo wybudowane lub przebudowane obiekty i urządzenia mające wpływ na warunki bhp.

 

√ Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bhp.

 

√ Udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy.

 

√ Udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków.

 

√ Opracowywanie protokołów powypadkowych z dziedziny bhp.

 

√ Doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bhp.

 

√ Doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy.

 

√ Szkolenie wstępne i okresowe pracowników w zakresie bhp oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami.

 

√ Współpraca z organami P.I.S., P.I.P. oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami.

 

√ Współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich.

 

√ Sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu bhp.

 

√ Udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów.

 

√ Reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy.

 

√ Wykonanie i uaktualnianie dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego
 

 

 


 

 

error: Zawartość jest chroniona !!